Jervejakt

I Finnmark har bestanden av jerv i flere år vært over bestandsmålet og det påvises hvert år relativt store tap til jerv både av sau og rein. Stortinget har bestemt at bestandsreguleringen av jerv i størst mulig grad skal skje gjennom lisensfelling (alminnelig jakt). Prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark (NRFI) har siden prosjektets oppstart jobbet med tilrettelegging for jervejakt i Finnmark gjennom kompetansehevende tiltak. Dette i samarbeid med blant annet NJFF-Finnmark.

 

Prøveordning for bruk av nye virkemidler ved lisensfelling av jerv

Som et ledd i å forsøke å tilrettelegge for lisensfelling av jerv har Klima- og miljødepartementet gitt tillatelse til en prøveordning for bruk av nye virkemidler ved lisensfelling av jerv i Finnmark. Denne prøveordningen varer fra 10. september 2015 til 15. februar 2018 og skal administreres av NRFI. Gjennom prøveordningen skal det hovedsaklig prøves ut to tiltak:
1)      Bruk av kunstig lys på jerveåte (fastmontert lys). Må loggføres.
2)      Bruk av viltkamera i evt. kombinasjon med fellevarsler som fullverdig tilsyn av jervebåser.

Det understrekes her at alle jegere som ønsker å benytte seg av dispensasjon til bruk av lys på åte og/eller viltkamera som fullverdig tilsynsmetode ved båsfangst må gjøre dette i samtykke med Emil Halvorsrud i prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark. Samtlige jegere skal motta en skriftlig bekreftelse på deltakelse før tiltak igangsettes.

Det stilles en rekke krav til gjennomføringen av prosjektet. Disse kravene kan du lese i brevet fra Klima- og Miljødepartementet her. (PS! Vilkåret om "alarmløsning ved teknisk svikt av viltkamera på bås" har i ettertid blitt fjernet).

Ønsker du å delta i prøveordningen? 
Om du ønsker å være med i prøveordningen skal dette kontraktfestes med prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark. Vi ber om at du, før du sender søknad om deltakelse, setter deg inn i retningslinjene for deltakelse og jegerinstruksen. Når du har lest disse kan du fylle ut søknadsskjemaet og returnere det til angitt e-post/postadresse. Klikk på teksten under for å åpne dokumentene.

Retningslinjer for deltakelse i prøveordning for bruk av lys på jerveåte og viltkamera til fullverdig tilsyn av jervebås

Jegerinstruks for bruk av kunstig lys på jerveåte og for båsfangst av jerv ved hjelp av viltkamera

Søknadsskjema for deltakelse i prøveordning for midlertidige forskriftsendringer ved linsensjakt på jerv i Finnmark 2015 - 2018

Søknaden vil bli gjennomgått av prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark i samråd med Fylkesmannen i Finnmark. 

 

Søknad om midler til lisensfelling av jerv

Alle som ønsker å jakte jerv i Finnmark, uavhengig av deltakelse i prøveprosjektet eller ikke, kan søke Fylkesmannen i Finnmark om midler til oppføring av jervejaktbu, jervebås, viltkamera og åtevarsler.
Midlene det søkes om kommer fra Fylkesmannens pott for forebyggende og konfliktdempende tiltak og den årlige søknadsfristen er satt til 15. januar. Merk deg at behandlingstiden er opp til 4 måneder, og at man ikke vil få svar på søknaden før etter inneværende lisensfellingsperiode for jerv. Søknad skal sendes gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Klikk her for å se Forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende og konfliktdempende tiltak. For utdypende forklaringer, se kommentar til forskriften.

Klikk her for å se Retningslinjer og prosedyrer for søknad og tildeling av tilskudd til bygging av jervejaktbuer i Finnmark

Klikk her for å se Instruks for godkjenning av bås til gaupe og jerv

 

Generelt om jervejakt

Båsfangst av jerv

Om du vil drive fangst av jerv med bås må dette søkes tillatelse til fra Fylkesmannen i Finnmark. Det må søkes tillatelse for hver enkel lisensfellingsperiode/jaktsesong. Her finner du søknads- og rapportskjema for bruk av jervebås. Husk at om du ønsker å benytte deg av viltkamera til fullverdig tilsyn av båsen MÅ dette PÅ FORHÅND avtales med prosjekt Næring og Rovvilt (se søknadsskjema lenger opp på siden). Se instruks for godkjenning av bås til gaupe og jerv her. Merk at det i tillegg skal innhentes tillatelse / samtykke til utplassering av jervebås fra grunneier, samt søkes om dispensasjon til motorferdsel fra kommunen.

Åtejakt på jerv

Mye skal klaffe for at en skal lykkes i jervejakta. Åtejakt er per i dag den mest effektive metoden for jervejakt her til lands. Norges Jeger- og Fiskerforbund har tidligere utarbeidet en liste over punker som bør tas hensyn til og vurderes ved åtejakt på jerv. Listen kan sees her.

Kursing/Veiledning i jervejakt

Norges Jeger- og Fiskerforbund har utarbeidet et informasjonshefte om jervejakt som kan leses her: NJFF - Informasjonshefte jervejakt.
Ønsker du kursing og/eller veiledning i forbindelse med jervejakt og/eller relaterte temaer i Finnmark oppfordrer prosjektet deg til å ta kontakt med oss. Vi vil være behjelpelig med å skreddersy eventuelle opplegg for mindre grupper. Dette tiltaket gjelder for både nybegynnere og viderekommende. Kontaktinformasjon finner du her.

NINA har utarbeidet en rapport om jervens atferd ved kadaver. Fra denne kan flere momenter dras nytte av ved jakt på jerv. Er du interessert kan du lese rapporten her: NINA rapport 969 - Jervens atferd ved kadaver.