Informasjon og formidling

  1. Informasjon og formidling

Prosjektet skal bidra aktivt med aktuell informasjon, både til målgruppen, media og internt i prosjektorganisasjonen inkludert samarbeidsparter. Dette kan bl.a. skje gjennom møte- og seminarvirksomhet, etablering av egen hjemmeside for prosjektet, sosiale medier og reportasjer i aviser og tidsskrifter. Prosjektet er ansvarlig for å opprettholde «Arena Rovvilt» - møtene. Disse avholdes regionvis en gang i året.

Prosjektet er også ansvarlig for å arrangere samling for referansegruppen en gang i året. Referansegruppen skal også fungere som en referansegruppe for Rovviltnemnda når det gjelder Finnmark fylke. Samlingene avholdes fortrinnsvis i siste halvdel av januar, etter at fersk tapsstatistikk foreligger og i god tid før rovviltnemnda har møte om årets FKT-prioriteringer. På disse samlingene skal det informeres om bl.a. utviklingen i prosjektet samt fremtidige aktiviteter og prioriteringer. I tillegg skal gruppen ha muligheter til å gi tilbakemeldinger til forvaltningen når det gjelder mål og strategier samt prioriteringer av FKT-midler.

 

Konkrete oppgaver

  • Arrangere lokale informasjonsmøter – «Arena rovvilt».
  • Etablering og drift av hjemmeside på internett, og en eventuell facebook-gruppe.
  • Jevnlig sende ut nyhetsbrev om utviklingen i prosjektet samt annen aktuell informasjon til målgruppen.
  • Etablere referansegruppe, deretter planlegge og gjennomføre årlige samlinger.