Etablering og videreutvikling av lokale rovviltjaktmiljøer

  1. Etablering og videreutvikling av lokale rovviltjaktmiljøer

Stortinget har bestemt at regulering av rovviltbestandene i størst mulig grad skal skje gjennom alminnelig jakt (lisensfelling, kvotejakt). Prosjektet skal arbeide for videreutvikling av motiverte, lokale jaktmiljøer som gjennom sin kompetanse og lokale kunnskap i større grad enn tidligere er i stand til å ta ut overskuddet av bestandene. Sentralt i dette arbeidet er informasjon om stimuleringstilskudd, jaktkurs og kunnskapen om bruk av hund til slike formål. Samarbeid med lokale jegerlag og foreninger er å foretrekke om det lar seg gjøre.

 

Konkrete oppgaver

  • Sørge for at det arrangeres aktuelle kurs og andre kompetansehevende tiltak for jakt på rovvilt i Finnmark. Eventuelt i samarbeid med lokale organisasjoner og lag.
  • Bidra til kunnskapsoppbygging omkring bruk av hund til jakt på rovvilt.
  • Stimulere til aktiviteter lokalt og vurdere opprettelse av facebook-gruppe «Rovviltjakt i Finnmark».
  • Initiere og eventuelt bistå eksisterende forsknings- og utviklingsprosjekter relatert til jakt på store rovdyr og andre predatorer som forårsaker tap av beitedyr.