Etablering og opplæring av interkommunale skadefellingslag

  1. Etablering og opplæring av interkommunale skadefellingslag

Skadefelling er et viktig virkemiddel for å redusere både potensiell og akutt skade på beitedyr. Nytt regelverk gir rett til godtgjørelse for deltakere i interkommunale skadefellingslag. Nemnda har i vedtak sak 6/12 sagt at dette er et område det satses spesielt på og at det vil bli gitt etableringstilskudd og kompetansehevende tilskudd relatert til skadefelling til kommuner som samarbeider og danner interkommunale skadefellingslag.

 

Konkrete oppgaver

  • Bistå i etablering av interkommunale skadefellingslag i tråd med anbefaling fra Rovviltnemnda i region 8.
  • Legge til rette for opplæring og kompetanseheving av skadefellingspersonell.
  • Veilede vertskommunene med å etablere gode rutiner med hensyn til rapportering og utbetaling av midler.
  • Være en diskusjonspartner ovenfor Fylkesmannen i Finnmark vedrørende skadefellinger. Eksempelvis anbefalinger om iverksetting av skadefelling, bidra til å definere skadebildet, m.m.