Effektive forebyggende og konflikdempende tiltak

  1. Effektive forbyggende og konfliktdempende tiltak

Det er Fylkesmannens oppgave å behandle søknader om FKT (forebyggende og konfliktdempende tiltak) og fordele midlene. Fylkesmannen har imidlertid ikke ressurser til optimal oppfølging av tiltakene eller kapasitet til å initiere ønskede tiltak. Økte personressurser gjennom prosjektet vil gi mer kunnskap om tiltakene, bedre målrettingen av tiltakene og på den måten sikre mer effektiv bruk av midlene.

 

Konkrete oppgaver

  • Stimulere/initiere til tiltak som gir gode resultater, samt oppfølging og veiledning av innvilgede FKT-søknader.
  • Bidra til kompetanseheving av beitelag og siidaer med hensyn til FKT-forskriften.

o   Mer aktuelle søknader.
o   Bedre rapporteringen.

  • Avklare behov for og stimulere til forskningsprosjekter på området.
  • Ved ledige ressurser; i perioder bistå fylkesmannen i FKT- relatert arbeid.
  • Være en ressurs for forvaltningen (Rovviltnemnd og Fylkesmann) i FKT-spørsmål.