Mål, arbeidsområder og aktiviteter

Hovedmål

Hovedmålsettingen med prosjektet er å bidra til å redusere skader fra rovvilt på beitedyr og på den måten bidra til å redusere konflikten mellom næringsutøvelse og forvaltning av rovvilt. Denne målsettingen skal nås gjennom effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak, kompetanseoppbygging og informasjonstiltak.

Delmål

 • Interkommunale skadefellingslag i hele fylket skal være ferdig etablert og i drift ved utgangen av 2014. Grunnleggende opplæring av personell i kommuner og skadefellingslag skal være gjennomført innen prosjektslutt (HMS, jaktledelse, administrative rutiner).
 • Informere om stimuleringstilskudd til rovviltjakt i fylket. Bidra til økt evne til bestandsregulering gjennom alminnelig jakt ved å øke antall felte individer samt å øke den årlige stabiliteten i antall fellinger. Informere om stimuleringstiltak relatert til ordinær jakt ved eventuelle jaktkurs i regi av prosjektet og/eller andre foreninger og lag.
 • Gjennomføre «Arena Rovvilt» i hele fylket, samt møte referansegruppens medlemmer en gang i året.
 • Formidle mål og virkemidler i forvaltningsplanen for rovvilt i Finnmark til reinbeitedistrikter og sauenæring.

Aktiviteter og satsingsområder

 1. Iverksetting av effektive forebyggende og konfliktdempende tiltak
 2. Etablering og opplæring av interkommunale skadefellingslag
 3. Etablere og videreutvikle lokale rovviltjaktmiljøer i områder med bestand av rovvilt
 4. Utrede behov for et eventuelt beitebruksprosjekt i bufenæringen i Finnmark
 5. Informasjon og formidling til utøvere innen reindriftsnæring sauenæring og øvrig befolkning

 

 1. Effektive forbyggende og konfliktdempende tiltak

Det er Fylkesmannens oppgave å behandle søknader om FKT (forebyggende og konfliktdempende tiltak) og fordele midlene. Fylkesmannen har imidlertid ikke ressurser til optimal oppfølging av tiltakene eller kapasitet til å initiere ønskede tiltak. Økte personressurser gjennom prosjektet vil gi mer kunnskap om tiltakene, bedre målrettingen av tiltakene og på den måten sikre mer effektiv bruk av midlene.

 

Konkrete oppgaver

 • Stimulere/initiere til tiltak som gir gode resultater, samt oppfølging og veiledning av innvilgede FKT-søknader.
 • Bidra til kompetanseheving av beitelag og siidaer med hensyn til FKT-forskriften.

o   Mer aktuelle søknader.
o   Bedre rapporteringen.

 • Avklare behov for og stimulere til forskningsprosjekter på området.
 • Ved ledige ressurser; i perioder bistå fylkesmannen i FKT- relatert arbeid.
 • Være en ressurs for forvaltningen (Rovviltnemnd og Fylkesmann) i FKT-spørsmål.

 

 1. Etablering og opplæring av interkommunale skadefellingslag

Skadefelling er et viktig virkemiddel for å redusere både potensiell og akutt skade på beitedyr. Nytt regelverk gir rett til godtgjørelse for deltakere i interkommunale skadefellingslag. Nemnda har i vedtak sak 6/12 sagt at dette er et område det satses spesielt på og at det vil bli gitt etableringstilskudd og kompetansehevende tilskudd relatert til skadefelling til kommuner som samarbeider og danner interkommunale skadefellingslag.

 

Konkrete oppgaver

 • Bistå i etablering av interkommunale skadefellingslag i tråd med anbefaling fra Rovviltnemnda i region 8.
 • Legge til rette for opplæring og kompetanseheving av skadefellingspersonell.
 • Veilede vertskommunene med å etablere gode rutiner med hensyn til rapportering og utbetaling av midler.
 • Være en diskusjonspartner ovenfor Fylkesmannen i Finnmark vedrørende skadefellinger. Eksempelvis anbefalinger om iverksetting av skadefelling, bidra til å definere skadebildet, m.m.

 

 1. Etablering og videreutvikling av lokale rovviltjaktmiljøer

Stortinget har bestemt at regulering av rovviltbestandene i størst mulig grad skal skje gjennom alminnelig jakt (lisensfelling, kvotejakt). Prosjektet skal arbeide for videreutvikling av motiverte, lokale jaktmiljøer som gjennom sin kompetanse og lokale kunnskap i større grad enn tidligere er i stand til å ta ut overskuddet av bestandene. Sentralt i dette arbeidet er informasjon om stimuleringstilskudd, jaktkurs og kunnskapen om bruk av hund til slike formål. Samarbeid med lokale jegerlag og foreninger er å foretrekke om det lar seg gjøre.

 

Konkrete oppgaver

 • Sørge for at det arrangeres aktuelle kurs og andre kompetansehevende tiltak for jakt på rovvilt i Finnmark. Eventuelt i samarbeid med lokale organisasjoner og lag.
 • Bidra til kunnskapsoppbygging omkring bruk av hund til jakt på rovvilt.
 • Stimulere til aktiviteter lokalt og vurdere opprettelse av facebook-gruppe «Rovviltjakt i Finnmark».
 • Initiere og eventuelt bistå eksisterende forsknings- og utviklingsprosjekter relatert til jakt på store rovdyr og andre predatorer som forårsaker tap av beitedyr.

 

 1. Utrede behov for beitebruksprosjekt i Finnmark

Landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Troms har initiert et nytt treårig prosjekt kalt «Beitebruk i utmark». Målet er å styrke beitebruken og saueholdet i Troms gjennom etablering av beitebruksplaner i kommunale planverk, stimulere til mer robuste beite/sankelag, samt utvikle og gjennomføre et kompetanseprogram om dyrevelferd, driftsledelse og ressursutnyttelse. I prosjektet inngår det også en ny giv for ordningen organisert beitebruk. Siden prosjektet har et hovedmål om å styrke beitebruken og saueholdet i Troms vil også tiltak mot rovvilt være et sentralt tema.

 

Konkrete oppgaver

 • Knytte kontakt med Troms-prosjektet «Beitebruk i utmark» for informasjon om erfaringer og aktiviteter.
 • Presentere prosjektet for bufenæringen i Finnmark. Ønsker, og ser næringen behovet for en satsing på temaer som omfattes av dette prosjektet, i Finnmark?

 

 1. Informasjon og formidling

Prosjektet skal bidra aktivt med aktuell informasjon, både til målgruppen, media og internt i prosjektorganisasjonen inkludert samarbeidsparter. Dette kan bl.a. skje gjennom møte- og seminarvirksomhet, etablering av egen hjemmeside for prosjektet, sosiale medier og reportasjer i aviser og tidsskrifter. Prosjektet er ansvarlig for å opprettholde «Arena Rovvilt» - møtene. Disse avholdes regionvis en gang i året.

Prosjektet er også ansvarlig for å arrangere samling for referansegruppen en gang i året. Referansegruppen skal også fungere som en referansegruppe for Rovviltnemnda når det gjelder Finnmark fylke. Samlingene avholdes fortrinnsvis i siste halvdel av januar, etter at fersk tapsstatistikk foreligger og i god tid før rovviltnemnda har møte om årets FKT-prioriteringer. På disse samlingene skal det informeres om bl.a. utviklingen i prosjektet samt fremtidige aktiviteter og prioriteringer. I tillegg skal gruppen ha muligheter til å gi tilbakemeldinger til forvaltningen når det gjelder mål og strategier samt prioriteringer av FKT-midler.

 

Konkrete oppgaver

 • Arrangere lokale informasjonsmøter – «Arena rovvilt».
 • Etablering og drift av hjemmeside på internett, og en eventuell facebook-gruppe.
 • Jevnlig sende ut nyhetsbrev om utviklingen i prosjektet samt annen aktuell informasjon til målgruppen.
 • Etablere referansegruppe, deretter planlegge og gjennomføre årlige samlinger.

 

Se også: Protokoll for oppstartsmøte i NRFI