Bestandsmål og bestandsutvikling

Norge er inndelt i åtte forvaltningsregioner (Figur 1). Hver forvaltningsregion styres av en politisk valgt rovviltnemnd. Den regionale rovviltnemnda skal forvalte rovviltet i sin region innen nasjonale mål for antall årlige ynglinger i de forskjellige forvaltningsregionene (Tabell 1).

Figur 1. De åtte forvaltningsregionene i Norge. Den blå linjen viser forvaltningsområdet for ulv

 

Tabell 1. Nasjonale mål for antall ynglinger i de ulike forvaltningsregionene

Nedenfor vises en oversikt over bestandsmålene i Finnmark og i region 8 samt utviklingen i bestandene de siste 5 årene målt i antall ynglinger (tabell 2). Som en kan se er bestandsmålet for alle arter bortsett fra bjørn oppfylt for regionen. Jerv har en stund ligget godt over bestandsmålet, før det i Finnmark i 2013 ble observert 0 ynglinger. Gaupe har variert omkring bestandsmålet de siste årene.

Tabell 2. Bestandsmål og utvikling 2009-2013

 

I rovviltforskriftens § 3 går det frem at det ikke skal etableres revirmarkerende par eller familiegrupper av ulv i region 8. Kongeørnbestanden skal forvaltes slik at den opprettholdes på 850–1200 hekkende par i Norge. I rovviltforliket av 2011, hvor det ble inngått et enstemmig rovviltforlik presiseres det at «Rovviltforvaltningen skal skje på en slik måte at antallet ynglinger holdes så nær bestandsmålet som mulig.» For mer informasjon, klikk deg inn på Forvaltningsplanen for rovvilt i region 8Rovbase eller Rovdata.