Støtte til jegerprøven for reindriftsutøvere utgår

Siden januar 2015 har prosjektet driftet en økonomisk støtteordning for reindriftsutøvere som ønsker og gjennomføre jegerprøven. Denne ordningen er nå utgått. 

Som et ledd i å engasjere flere reindriftsutøver i rovviltjakt i Finnmark initierte NRFI i 2015 en økonomisk støtteordning for reindriftsutøvere som ønsket å gjennomføre jegerprøven. Tanken var at et tilbud om gratis jegerprøve innen reindrifta ville være med på å øke antallet personer som jakter rovvilt og dermed øke kapasiteten til å regulere rovviltbestanden i Finnmark gjennom ordinær jakt.

Bakgrunnen for tiltaket var at Fylkesmannen og prosjekt Næring og Rovvilt i Finnmark har de siste årene arbeidet for å øke andelen aktive rovviltjegere og videreutvikle lokale jaktmiljøer i Finnmark gjennom forskjellige kurs og stimuleringstiltak. Gjennom arbeidet har vi erfart at svært mange aktører innen reindriften ikke jakter rovvilt. Dette kommer i flere tilfeller av at reindriftsutøveren ikke har jegerprøven.Reindriftsutøvere ferdes i utmarka i store deler av året og er ofte i kontakt med rovdyr, også under jakttida for gaupe og jerv. De er i tillegg direkte påvirket av rovdyrs tilstedeværelse i form av tap av beitedyr og kan være en potensielt stor ressurs i uttak av rovvilt ved hjelp av ordinær jakt. 

Denne ordningen utgår fra og med 2017. Det ble i løpet av 2015 og 2016 gitt tilskudd til 27 reindriftsutøvere.